Gemeentehuis Zutphen. Foto: Alize Hillebrink
Gemeentehuis Zutphen. Foto: Alize Hillebrink

Opnieuw financiële tegenvallers voor Zutphen

ZUTPHEN - Het structurele tekort van de gemeente Zutphen loopt steeds verder op. "We verkeren als gemeente in heel zwaar weer," stelt het college in haar eerste bestuursrapportage van 2019. Het college wil aanvullende maatregelen treffen om nog verder te bezuinigen.

Door Alize Hillebrink

In september vorig jaar stelde de gemeenteraad een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast van 13 miljoen euro. Volgens wethouder Harry Matser is hiervan inmiddels 11,4 miljoen gerealiseerd. Naast de 1,6 miljoen die overblijft komt daar nu minstens 4,7 miljoen bij vanwege een negatieve algemene reserve. De algemene reserve is een buffer voor financiële tegenvallers.
In het afgelopen half jaar zijn volgens de gemeente nog meer onvoorziene kosten en overschrijdingen aan het licht gekomen en de verwachtingen zijn somber, aldus het college. "De financiële situatie van de gemeente Zutphen baart ons grote zorgen."

Het gemeentebestuur stelt de gemeenteraad nu aanvullende maatregelen voor. Zonder deze extra maatregelen heeft de gemeente eind dit jaar een tekort van 4,7 miljoen op de algemene reserve, aldus het college.

De maatregelen waaraan wordt gedacht zijn onder andere het overhevelen van niet gebruikte reserves naar de algemene reserve en het stopzetten van goedgekeurde investeringen, voor zover deze nog niet zijn gestart. Ook wordt overwogen om de opbrengst van de verkoop van het Broederenklooster niet bestemmen voor jongerenhuisvesting maar toe te voegen aan de algemene reserve.

Financiële verrassingen
Het belangrijkste financiële zorgenkindje van de gemeente is het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Wmo, participatie en jeugdwet. Door tariefstijgingen en duurdere voorzieningen door andersoortige hulp lukt het de gemeente niet om binnen de begroting te blijven. Ook in de jeugdhulp wordt een tekort verwacht van 1,1 miljoen.

Daarnaast is de gemeente druk met het in control brengen van de gemeentelijke interne organisatie. "Het in kaart brengen van gemeentelijke projecten, reguliere budgetten en reserves levert soms onaangename financiële verrassingen op," aldus het rapport.

Noorderhaven
Een grote financiële tegenvaller is de aanleg Noorderhaven. Deze pakt met 1 miljoen euro veel hoger uit. Oorzaken voor deze overschrijding zijn volgens de gemeente onder andere vervuild slib en aangetroffen mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarbij voldoet de aanleg van de havensteigers niet aan de eisen. Kosten voor reparatie zijn geraamd op 600 duizend euro. De gemeente wil dit verhalen op de aannemer.

Ook de financiële problemen bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) zorgen voor een extra last van 600 duizend euro in 2019.

Meer berichten