College stelt bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst vast

College stelt bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst vast

ZUTPHEN - Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst vastgesteld. Het zonnepark is gepland naast bedrijventerrein de Revelhorst, ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg. Het zeven hectare tellende terrein moet in totaal zes miljoen kilowattuur gaan opbrengen. Dat is goed om circa tweeduizend woningen per jaar aan energie te voorzien.

Door Alize Hillebrink

Het plan behelst een zonnepark met ruiterpaden en bloemrijke vegetaties voor bijen, inclusief een landschappelijke inpassing rondom. Initiatiefnemer Solar ProActive heeft de inspanningsverplichting om het Gelre Ziekenhuis en/of inwoners van Zutphen via ZET (lokale energiecoöperatie voor duurzame energie) aan te sluiten op het zonnepark.

Tegen de plannen zijn drie zienswijzen ingediend, door omwonenden en de Vogelwerkgroep. De bezwaren zijn divers. Zo zou er zuinig moet worden omgegaan met landbouwgrond en eerst gebouwd gebied moeten worden benut, zoals zonnepanelen op daken. Ander bezwaar is dat het zonnepark door het lage rendement weinig toevoegt. Ook mogelijke reflectie en bederven van het uitzicht worden genoemd. De Vogelwerkgroep maakt bezwaar dat de plannen te weinig vogelvriendelijk zijn.

Tegen het raadsbesluit kunnen de indieners van de zienswijzen beroep instellen bij de Raad van State. Na besluitvorming worden het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met de verschillende bij de besluiten behorende bijlagen voor zes weken ter inzage gelegd.

Wanneer aanleg van start gaat hangt af van de procedures, maar in verband met de subsidievoorwaarde is uitvoering van het project uiterlijk mei 2020 nodig.


Gastheren en -vrouw van de stad

Vervolg van voorpagina

ZUTPHEN - Voor de bemensing zoekt het Gilde Zutphen mensen die zich een echte gastheer of gastvrouw van de stad voelen. Deze vrijwilligers werken in tijdsblokken van twee uur (Burgerzaal) of vier uur (Wijnhuistoren) op basis van hun eigen agenda. Om een goed verhaal te kunnen vertellen, krijgen zij een korte opleiding over de geschiedenis van Zutphen en lopen ze drie keer mee met een ervaren gids. Daarna volgt een evaluatiegesprek.

Aanmelden
Kunt u goed contact maken met mensen? Bent u trots op de stad, vertelt u graag over de geschiedenis ervan en bent u vitaal genoeg om de toren te beklimmen en/of de gastheer of -vrouw te zijn in de Burgerzaal? Meldt u zich dan aan bij Clasien Burkels: clasienburkels@gmail.com of 06-23948120.