Foto: PR

Een RI&E laten opstellen

  Partnerbijdrage

De risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is, zoals de naam al zegt, een programma dat door organisaties wordt aangenomen met het doel de bestaande risico’s op de plaats van hun activiteiten te beheersen.

In de context van de arbeidsveiligheid zijn de omgevingsrisico’s fysische, chemische, biologische, ergonomische en ongevallenrisico’s, waarop het programma kan en moet worden gebaseerd, om vanuit dit concept actie te ondernemen met betrekking tot wat als een soort bedreiging kan dienen.

RI&E maken: Belangrijkste doelstellingen 

Het hoofddoel van het programma is het voorkomen, dat wil zeggen, het voorkomen van milieu-ongevallen die het leven van werknemers, particuliere eigendommen en ook het milieu kunnen schaden, dat wil zeggen, het programma streeft boven het management om doeltreffende technieken te gebruiken die de mogelijkheid van een ongeval uitsluiten.

Om dit mogelijk te maken, moeten de risico inventarisatie & evaluatie zodanig worden gestructureerd dat de nodige eisen worden overwogen om eventuele milieu ongevallen te voorkomen; indien deze zich toch voordoen, moeten eisen worden vastgesteld die wijzen op maatregelen om de schade, d.w.z. de effecten, op korte, middellange en lange termijn tot een minimum te beperken.

Wanneer er in een werkomgeving een of meer risico’s bestaan, is het in de eerste plaats zaak dit risico te identificeren, aan te wijzen, precies te weten welk risico het is. 

Vervolgens wordt er een zorgvuldige evaluatie van gemaakt, zodat de juiste houding ten opzichte van het risico kan worden aangenomen, en als het niet mogelijk is het uit te bannen, moet het worden beheerst, dat wil zeggen dat het bestaande risico op geen enkel moment een bedreiging wordt zonder controle of toezicht.

RI&E opstellen: belangrijkste vereisten

In het algemeen komt een RI&E overeen met het opstellen en naar behoren uitvoeren van voorschriften en processen van administratief en technisch niveau, die erop gericht zijn risico’s te voorkomen, tot een minimum te beperken, te bewaken en te beheersen, zodat het gehele systeem in bedrijf blijft, aan alle voorgestelde voorschriften voldoet en aan de veiligheidsnormen voldoet.

Vermindering of minimalisering van het risico

Het risico kan worden geminimaliseerd of verkleind aan de hand van de voorschriften die in noodsituaties moeten worden nageleefd; het is een parameter voor goede praktijken in noodsituaties, waardoor de preventieve maatregelen in de praktijk worden gebracht.

Alle voorzichtigheid is geboden, dus als het bedrijf een hoger risiconiveau heeft, is het van essentieel belang een RI&E vast te stellen, gebaseerd op technische normen die voorzien in het risico van ongevallen van technologische oorsprong.

Belangrijke vereisten waaraan een RI&E moet voldoen

- Besluitvormingsmethode;

- Risicoanalyse studie;

- Referentiekader voor de voorbereiding van een risicoanalyse;

- Tolerability criteria;

- Referentiekader voor het opstellen van de RI&E.

Het is belangrijk te benadrukken dat een RI&E niet alleen over juridische kwesties gaat. Alle punten moeten in aanmerking worden genomen en alle vereisten moeten aanwezig zijn die op de een of andere manier kunnen bijdragen tot de preventie en de veiligheid van activiteiten, om risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken, teneinde de kwaliteit van het leven op het werk te bevorderen, evenals een dienst of product van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

RI& checklist: Wat moet er in het programma staan

Een risico inventarisatie & evaluatie moet het volgende omvatten:

1. Fysische, chemische en biologische risico’s;

2. Explosieve atmosfeer;

3. Zuurstof tekorten;

4. Ventilatie;

5. Ademhalings bescherming, volgens de veiligheids- en gezondheidsnormen op het werk;

6. Onderzoek en analyse van arbeidsongevallen;

7. Ergonomie en werkorganisatie;

8. Risico’s ten gevolge van werken op hoogte, op diepte en in besloten ruimten;

9. Risico’s ten gevolge van het gebruik van elektrische stroom, machines, apparatuur, voertuigen en handenarbeid;

10. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplicht gebruik;

11. Noodplan;

12. Invoering van nieuwe technologieën.

Het niet correct naleven van de wetgeving kan leiden tot ongevallen, met schade voor de gezondheid van de werknemer en voor het imago van de vestiging. Het kan ook leiden tot financiële verliezen voor het bedrijf, met boetes en arbeidsrechtzaken.

Daarom, welke maatregel ook, die van preventieve aard is, neem hem, niet alleen op de werkplek, maar overal waar hij wordt ingevoegd, de informatie, de kennis, het werk en de houding, want hij kan levens redden.

Ten slotte ondersteunt een goed opgezette RI&E de correcte uitvoering van het arbeidsrisico beheer van jouw organisatie, waardoor de veiligheid van de werknemers wordt vergroot. Dit zal zowel in de productie als in de geloofwaardigheid van jouw bedrijf tot uiting komen. Voor een efficiënt beheer van de gezondheid en veiligheid op het werk biedt HR Navigator een systeem van oplossingen die voortdurend worden aangepast aan de belangrijkste reglementaire vereisten van de sector.

Dit artikel wordt u aangeboden door HR NAvigator. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden