Presentatie van het rapport ‘Meer biodiversiteit op zonnepark Revelhorst’. Foto: PR
Presentatie van het rapport ‘Meer biodiversiteit op zonnepark Revelhorst’. Foto: PR

Ook onder de zonnepanelen moet het groen zijn

Natuur

ZUTPHEN - Afgelopen week presenteerde de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit haar onderzoeksrapport ‘Meer biodiversiteit op zonnepark Revelhorst’. ZutphenEnergie (ZE) gaf opdracht voor dit onderzoek maar ook de Vogelwerkgroep Zutphen, IVN, gemeente Zutphen en Sunvest waren hierbij betrokken. Het zonnepark Zonnestroom (20% van het totale zonnepark op de Revelhorst) is het enige zonnepark van ZE dat niet op een dak ligt. “Voor ZE is niet alleen groene energie, maar ook een groene leefomgeving heel belangrijk”, legt Wouter van den Wall Bake (voorzitter ZE) uit. “Dit onderzoek geeft ons houvast om te zorgen voor gezonde flora en fauna in en rondom het zonnepark.”

Huidige situatie
Er is onderzoek gedaan naar de huidige biodiversiteit op het zonnepark (als 0-meting), waarmee over een aantal jaren de biodiversiteit vergeleken kan worden. Door het voormalig gebruik van het terrein als landbouwgrond is de huidige biodiversiteit laag.

De vegetatie wordt gedomineerd door gras, waardoor het terrein niet erg aantrekkelijk is voor insecten en vogels. Door de jarenlange bemesting zijn de gehalten aan stikstof (N) en fosfaat (P) te hoog voor de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland. Door beter beheer, monitoring en een aantal inrichtingsmaatregelen kan de biodiversiteit op het zonnepark vergroot worden.

Verbetering beheer
De belangrijkste beheermaatregelen beginnen onderaan de voedselketen. Een eerste stap is het geschikt maken van de bodem, zodat een hogere planten diversiteit ontstaat. Hierdoor zullen er meer insecten komen, wat weer positief is voor vogels en zoogdieren.

Essentieel voor het verhogen van de biodiversiteit is het verlagen van de hoge gehalten stikstof en fosfaat. Dit betekent dat een aantal jaren een verschralend beheer van maaien en afvoeren van het maaisel nodig is. Om te zorgen dat onder de panelen de vegetatie niet te hoog wordt, kunnen er schapen grazen. Verder kunnen er struiken aangeplant worden en rond het park meer en bredere houtwallen komen.

De komende jaren zullen Sunvest en Zonnestroom (zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van Zonnepark Revelhorst) elke twee jaar korte onderzoeken doen om te zien of de biodiversiteit toeneemt. Zo zal stap voor stap de biodiversiteit op het zonnepark kunnen verbeteren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant