Direct omwonenden sterk tegen plannen windmolens langs Mars/Twentekanaal in Zutphen

ZUTPHEN - In welke mate is er draagvlak onder omwonenden voor het initiatief van IJsselwind om drie windmolens te plaatsen langs de Mars/Twentekanaal in Zutphen? In februari deed onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen hiernaar onderzoek onder omwonenden van de geplande windmolens. In de straal van 750 meter blijkt veel weerstand bij bewoners te bestaan tegen de plannen. Ruim 80% van deze direct omwonenden geeft aan tegen of sterk tegen de voorgenomen windmolens te zijn. De belangrijkste argumenten die zij geven zijn dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap en dat zij vrezen voor geluidsoverlast. Daarnaast geven zij aan dat zij vinden dat het gebied de afgelopen jaren onevenredig zwaar belast is. Op 18 april presenteert Enneüs de uitkomsten van het onderzoek aan de raden van Brummen, Lochem en Zutphen.

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd onder inwoners van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen in opdracht van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Drie groepen inwoners zijn bevraagd: direct omwonenden die binnen een straal van 750 meter van de geplande windmolens wonen, indirect omwonenden die tussen 750 meter en 2 kilometer van de geplande windmolens wonen en indirect omwonenden die tussen 2 en 5 kilometer van de geplande windmolens komen.

Voldoende respons
Met direct omwonenden, heeft Enneüs thuis interviews gehouden. Er zijn 43 huishoudens benaderd en er werden 33 gesprekken gevoerd. Indirect omwonenden zijn benaderd met een vragenlijst die online kon worden ingevuld. Tussen 750 meter en 2 kilometer ging het om alle huishoudens (4123). In de zone van 2 tot 5 kilometer is per gemeente een steekproef getrokken van 1000 huishoudens. In totaal ontvingen 7218 huishoudens een vragenlijst. Hiervan werden er 1882 correct ingevuld en teruggestuurd. De totale respons is 26,1%, ruim voldoende voor een betrouwbaar onderzoek.

Verschillen per gemeente
Onder indirect omwonenden zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst is er met 60 tot 70% steun duidelijk meer draagvlak dan onder indirect omwonenden in de gemeente Lochem (voornamelijk in Eefde). Hier is 39% voor en 45% tegen, de rest blijft neutraal. De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een lokaal initiatief betreft.

De nadelen die men benoemt, hebben vooral betrekking op de 'aantasting' van het landschap en de twijfels die men heeft over het milieurendement van de windmolens. Men vindt de plaatsing over het algemeen afbreuk doen aan het landschap en geeft in sommige gevallen aan betere locaties voor ogen te hebben waar minder sprake zou zijn van overlast.

Proces
Op 18 april presenteert Enneüs de uitkomsten van het onderzoek aan de raden van Brummen, Lochem en Zutphen. Eind april zijn twee andere onderzoeken (namelijk concept-milieueffectrapportage en business case/ participatiemodel) klaar, die samen met het draagvlakonderzoek een beeld geven van de haalbaarheid van het initiatief. IJsselwind beslist op basis van het haalbaarheidsonderzoek of zij het initiatief willen voortzetten. De haalbaarheidsstudie wordt in september voorgelegd aan de raden van Brummen, Lochem en Zutphen.

Meer berichten